We pakken het direct op!

 

Scope4mation hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen, en bovenal de gegevens van haar klanten en partners. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Laatste aanpassing: 13/09/2022

wij vragen het volgende

 • Meld je bevindingen per mail privacy@scope4mation.com of bel dit nummer +31318894614. We helpen je graag bij de veilige uitwisseling van risicovolle informatie;
 • Misbruik het probleem niet door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • Dien de melding zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid;
 • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost
 • Wis alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen direct na het dichten van het lek;
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, DDoS-aanvallen of applicaties van derden; 
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn;

wij beloven het volgende

 • Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de 3 dagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost;
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden dan nemen wij geen juridische stappen betreffende de melding;
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en delen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • Scope4mation zorgt er voor dat andere klanten ook profiteren van de gedeelde ervaringen op dit vlak;
 • In onderling overleg kunnen we, indien je dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijf je anoniem.
 • Als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding met waardebon van minimaal €25,-.

 

Scope4mation attaches great importance to the security of its systems, and above all the data of its customers and partners. Despite our concern for the security of our systems, it is possible that there is a weak spot. If you have found a weak spot in one of our systems, please let us know so that we can take measures as quickly as possible. We would like to work with you to better protect our customers and our systems!

Last update: 13/09/2022

we ask the following

 • Mail your findings to privacy@scope4mation.com or call this number +31318894614. We are happy to help you with the safe exchange of risky information;
 • Do not abuse the problem by, for example, downloading more data than is necessary to demonstrate the leak or to view, delete or modify data from third parties;
 • Submit the report as soon as possible after discovery of the vulnerability;
 • Do not share the problem with others until it is resolved;
 • Delete all confidential data obtained immediately after closing the leak;
 • Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam, DDoS attacks or third party applications;
 • Please provide enough information to reproduce the problem so that we can resolve it as quickly as possible. Usually the IP address or URL of the affected system and a description of the vulnerability is sufficient, but more complex vulnerabilities may require more;

What we promise

 • We will respond to your report as soon as possible, within 3 days at the latest, with our assessment of the report and an expected date for a solution;
 • We strive to resolve all issues as quickly as possible and are happy to be involved in any publication about the issue once it has been resolved;
 • If you have adhered to the above conditions, we will not take any legal action regarding the report;
 • We treat your report confidentially and do not share your personal information with third parties without your permission unless this is necessary to comply with a legal obligation;
 • We will keep you informed of the progress of solving the problem;
 • Scope4mation ensures that other customers also benefit from the shared experiences in this area;
 • In mutual consultation we can, if you wish, mention your name as the discoverer of the reported vulnerability. In all other cases you remain anonymous;
 • As a thank you for your help, we offer a reward for every report of an unknown security issue. We determine the size of the reward on the basis of the severity of the leak and the quality of the report with a minimum of € 25,-.